Przetargi

Obecnie żadne przetargi nie są realizowane.

12.10.2018

Świadczenie usług Mentorskich i Eksperckich na rzecz Zespołów Interdyscyplinarnych

Wprowadzono zamianę do załącznika oświadczenie o spełnieniu warunków udziału polegającą na usunięciu punktu: "jestem osobą fizyczną i deklaruję zamknięcie mojej działalności gospodarczej przed rozpoczęciem świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, ewentualnie: nie prowadzę działalności gospodarczej (niepotrzebne skreślić)" oraz dodaniu punktów:

  • nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
  • w stosunku do mojej/naszej firmy nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne czy upadłościowe.

10.10.2018

NABÓR W RAMACH PROJEKTU E-PIONIER

W DNIU DZISIEJSZYM TJ. 10 października 2018 URUCHOMIONY ZOSTAŁ PROCES WYBORU ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH W RAMACH PROJEKTU: „ACCELPOINT – akcelerator inteligentnych technologii rozwiązujących problemy instytucji publicznych”.

W ramach Projektu Zespoły Interdyscyplinarne (KODY CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, 72200000-7 - Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania, 72210000-0 - Usługi programowania pakietów oprogramowania, 72212000-4 - Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego, 72212517-6 - Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego) będą opracowywać rozwiązania technologiczne (MVP) dotyczące wyzwań dostępnych na stronie Akceleratora http://www.accelpoint.pl . Potrzeby/Wyzwania pochodzą z Instytucji publicznych lub prywatnych wykonujących zadania zlecone przez podmiot publiczny.

Na zgłoszenia ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH czekamy do 12 listopada 2018 r. Zgłoszenie jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez uzupełnienie Formularza lub Karty Pomysłów i przesłanie jej na adres hello@accelpoint.pl. Nadesłane Formularze oraz Karty Pomysłów zostaną ocenione zgodnie z Kryteriami Wyboru.

Accelpoint to projekt realizowany zgodnie z Regulaminem Konkursu nr 2 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”, wnioskiem o dofinansowanie nr WG-POPC.03.03.00-00-0009/17 z dnia 19 stycznia 2018r., umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa nr WG-POPC.03.03.00-00-0009/17 z dnia 17.07.2018 r. oraz Regulaminu Projektu „ACCELPOINT – akcelerator inteligentnych technologii rozwiązujących problemy instytucji publicznych”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!

30.08.2018

Visual ID, kreacje graficzne, strona www

Zapytanie nr ACCELPOINT-01/2018 zostaje unieważnione w dniu 30.08.2018 r.

16.08.2018

Eventy (wydarzenia)

Ze względu na fakt, iż oferty nie spełniły warunków zawartych w treści postępowania nr ACCELPOINT-02/2018 z dn. 07.08.2018 r., postanawia się uruchomić ponownie postępowanie w dn. 16.08.2018 r., pod numerem ACCELPOINT-02/2018-P1.

[AKTUALIZACJA 23.08.2018 r.] Z uwagi na konieczność wydłużenia terminu składania ofert przez potencjalnych wykonawców, termin nadsyłania ofert wraz załącznikami zostaje przedłużony do dnia 28.08.2018 r. do godziny 15:00.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający ACCELPOINT Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu o numerze ACCELPOINT-02/2018-P1 z 16 sierpnia 2018 r. dot. "Przygotowania (operacjonalizacja, logistyka i promocja) oraz organizacji wydarzeń (eventów)", działanie związane jest z realizacją projektu: Accelpoint – akcelerator inteligentnych technologii rozwiązujących problemy instytucji publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, wpłynęła jedna oferta. Spełnia ona warunki Zamawiającego.  Tym samym wybiera się oferenta wskazanego poniżej do realizacji wyżej wymienionego działania:Hotlabs Wojciech Hotówko - 00-159 Warszawa, ul. Andersa 27a lok. 18, NIP 951-198-14-81

30.08.2018

Kompleksowe usługi marketingowe

Warszawa, 12.09.2018 r.

Dotyczy: postępowanie ACCELPOINT-03/2018

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający ACCELPOINT Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu o numerze ACCELPOINT-03/2018 z 30 sierpnia 2018 r. dot. KOMPLEKSOWYCH USŁUG MARKIETINGOWYCH DLA AKCELERATORA ACCELPOINT, działanie związane jest z realizacją projektu: Accelpoint – akcelerator inteligentnych technologii rozwiązujących problemy instytucji publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, wpłynęła jedna oferta. Spełnia ona warunki Zamawiającego.  Tym samym wybiera się oferenta wskazanego poniżej do realizacji wyżej wymienionego działania:John Pitcher Sp. z o.o. – 02-614 Warszawa, Teofila Lenartowicza 34, NIP 521-359-90-12

18.09.2018

Specjalistyczny sprzęt komputerowy

Warszawa, 27.09.2018 r. Dotyczy: postępowanie ACCELPOINT-04/2018

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający ACCELPOINT Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu o numerze ACCELPOINT-04/2018 z 18 września 2018 r. dot. ZAKUPU SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH (działanie związane jest z realizacją projektu: Accelpoint – akcelerator inteligentnych technologii rozwiązujących problemy instytucji publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa), wpłynęły dwie oferty. Spełniają one warunki Zamawiającego. Zamawiający wybrał oferenta wskazanego poniżej do realizacji wyżej wymienionego działania:"AXUS" M. Machnowski, M. Charzewski Spółka Jawna - 00-609 Warszawa, Al. Niepodległości / Al. Armii Ludowej, paw. 14, nr KRS: 0000145667

Address

Business Link, Mokotowska 1
00-640 Warszawa

REGON: 380056842
NIP: 7010820398

Contact

hello@accelpoint.pl

European Funds - Smart Growth Republic of Poland European Union - European Regional Development Fund

I hereby consent to the processing of my personal data acquired through the use of “cookies” files by Accelpoint Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie St. No. 65/79 (IQ PARTNERS office building), 00-697 Warsaw,. The consent is granted of free will, and I a hereby acknowledge I’m entitled to withdraw my consent at any given moment. Such a withdrawal does not affect the legality of personal data processing conducted before the consent was withdrawn.

Full Privacy Policy